Žurnāla “Acta Pocainia” Zinātniskās padomes sēdes

PROTOKOLS Nr.6

Rīga, Jaunajā ielā, “Pūt, Vējiņi”

2002. gada 26. oktobrī

Sanāksmē piedalās:
  Dr.Pok. Cibiņš
  Dr.Pok. Sprīdītis
  Dr.Pok. Akmentiņš
  Mārtiņtēvs
  Dirnēntēvs
neklātienē
  Dr. Buņģis (ASV), caur labiešu tauri
vēlāk piebiedrojās:
  Dr.Pok. Cibiņa sērdienīte

Sanāksmi atklāj plkst. 18.20.

Sanāksmi vada: Mārtiņtēvs

Protokolē: Dr. Pok. Sprīdītis

Darba kārtībā:

  1. Mazumu fundamentālā nozīme BT dzīvē.
  2. Niecības koeficients (NK) un tā mazums.
  3. Koklēšanas spēks un tā noteikšanas īpatnības.
  4. Dažādi.

======================================================

1. jautājums
Ziņo Dr.Pok. Akmentiņš:
Jaunākie pētījumi, izmantojot modernizēto Ciferblakta skaitītāju CVC2-N, ir uzrādījuši, ka ikvienu kārtīgu Balto Tēvu, atšķirībā no Bajāriem, raksturo zināms mazumu kopums, no kuriem atpazīstamākie tiks apskatīti citos dienas kārtības punktos. Darbs pie citu raksturīgo mazumu noteikšanas un definēšanas turpinās.

Sēde nolemj:
Turpināt darbu pie BT mazumu kopuma definēšanas un matemātiskā modeļa izveides. Šo darba kārtības jautājumu atliek.

2. jautājums
Ziņo Dr.Pok. Sprīdītis:
(protokola diktāts)
uzstāju uz to, ka Niecības Koeficients ir nosakāms sekojošā veidā:

NK=(bt+rk+mp+pd+nb)(vs_sk-1)

neskatoties uz jaunizceptā Dr.Pok. Akmentiņa apgalvojumiem.
(diktāta beigas).

Izsakās Dr.Pok. Akmentiņš:
tā kā jaunākie fundamentālie pētījumi ir uzrādījuši faktu, ka ikvienu BT raksturo mazumu kopums, Dr. Pok. Sprīdīša piedāvātā formula ir aplama pašos pamatos, jo šajā gadījumā ikviens bajarizators, kas ir lielāks par 0 PALIELINA NK, nevis to samazina un būtu jālieto sekojoša izteiksme:

NK=
              1              
(bt+rk+mp+pd+nb)(vs_sk-1)

Izsakās Pr. Pok Cibiņš:
(protokola diktāts)
sakarā ar to, ka esmu suselnieks, kurš neko nejēdz, turpmākajos pētījumos nepiedalīšos, bet iešu mežā nosalt.
(diktāta beigas).

Izsakās Mārtiņtēvs:
abas piedāvātās formulas satur zināmu neskaidrību, jo visiem ir zināms, ka kārtīgam BT būtībā nav neviens no formulā minētajiem bajarizācijas komponentiem.

Sēde nolemj:
Sēde nolemj: turpināt pētījumus NK duālās dabas izpētē. Šo darba kārtības jautājumu atliek.

3. jautājums
Ziņo Dr.Pok. Cibiņš:
Pēc sasirgušā Dr. Pok. Prātnieka lūguma ziņo par Koklēšanas Spēka noteikšanas kārtību:

Dr. Pok. Prātnieks:

Manuprāt, mēs noniecinām DBJZ "garīgo" komponenti, jo raugi - arī nabadzīgs bajārs (bez OZ un VR) var palikt sirdī bajārs, bet labietis mīnus (OZ+VR) var pārtapt par bajāru, lai atgūtu atpakaļ VR+OZ. Tamdēļ man šķiet, ka Dr.Pok. Akmentiņa formulā vajadzētu iekļaut vēl vienu "garīgo" DBJZ pa-ra-metru un tas, manuprāt, ir KOKLĒŠANAS SPĒKS, kas raksturo izlietoto kokļu skaitu, dalītu ar izdzerto Martini daudzumu (mērvienība - stopi):
KS=
   Vkokle   
Vmartini

1) BaT raksturīga ārkārtīgi augsts KOKLĒŠANAS SPĒKS (parasti tiecas uz plus bezgalību)
2) Vidējai bajarizācijas pakāpei KS ir aptuveni 2.300
3) Smagai bajarizācijas pakāpei KS ir robežās no 2.300 līdz 0.0023
Mazāk par KS=0.0023 bajārs sasniegt nevar, jo šajā brīdi viņš asimptotiski tiecas uz melngalvi/krustnesi (šeit ir viens no trūkstošajiem katalizatoriem pārejai bajārs/labietis => melngalvis/krustnesis).

Izsakās Dr.Pok. Akmentiņš:
Koklēšanas Spēka atklāšanai, protams, ir fundamentāla nozīme BT matemātiskā modeļa izveidē, taču atsaucoties uz 1. punktā konstatēto, būtu jāatzīmē, ka KS mazuma noteikšanā būtu jāizmanto apgriezta proporcija, taču šādā gadījumā arī nonāk pie zināmas nenoteiktības, jo, kā zināms, BT Martini dabū redzēt tikai sapņos, līdz ar ko KS šādā gadījumā tieksies uz 0, iespējams, sasniedzot mazuma pesimumu (2.3x10‑2300).

Sēde nolemj:
Turpināt darbu pie KS izpētes.

4. Dažādi
Ziņo Dr. Pk. Akmentiņš:
pirms došanās uz sēdi, veicot ierastos mērījums ar negatīvās tiešsaistes pozitronu aktivācijas rezonatoru aprīkotu CVC-2, tika konstatēts sekojošs paradokss: BT telpas implozijas lēnums ir apgriezti proporcionāls bajāru telpas eksplozijas ātrumam.

Izsakās Dr. Pok. Sprīdītis:
nav īsti skaidrs, pie kā varētu novest BT telpas implozija, jo nav acīmredzama iemesla, kālab tā nevarētu turpināt arī pēc kritiskās robežas – 2.3x10-2300 stopu – sasniegšanas. Pastāv aizdomas, ka tad tas viss pārietu imaginārajā telpā, jeb tautas valodā sauktajā - veļu valstībā.

Sēde nolemj:
Turpināt BT telpas implozijas lēnuma pētījumus un veikt regulārus mērījumus.

Sēde konstatē:
jau BT telpas implozijas paradoksa pieminēšana vien ir izsaukusi telpas imploziju “Pūt Vējiņi” alus pagrabā, līdz ar ko visiem pašsaprotamu iemeslu dēļ sēde tiek slēgt plkst. 20.10, sastādot atbilstošu aktu.

Sēdes vadītājs
/Mārtiņtēvs

Sēdes protokolists
/Dr.Pok. Cibiņš

========================================================

AKTS Nr. 6

par “Pūt Vējiņi” alus pagraba norakstīšanu

Rīga, Jaunajā ielā, “Pūt, Vējiņi”
2002. gada 26. oktobrī

Pamats:
Žurnāla “Acta Pocainia” Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr. 6 no 26.010.2002.

Komisijas sastāvs:
Priekšsēdētājs:
  Dr. Pok. Cibiņš
Komisijas locekļi:
  Dr. Pok. Sprīdītis
  Dr. Pok. Akmentiņš
  Mārtiņtēvs
  Dirnēntēvs
  Dr. Cibiņa sērdienīte

Komisija laikā no plkst. 20.10 līdz 20.15 apskatīja “Pūt Vējiņi” implodējušo alus krātuvju izvadus.

Komisija konstatēja:
Ir notikusi neatgriezeniska krātuvju implozija un tuvākajā laikā nav paredzams, ka Jumis ar Pērkontēvu taisītos kaut ko darīt lietas labā.

Komisija ierosina:
Žēli nopūsties un ar vārdiem “Ak, ko nu mēs... Mums jau galu galā nepienākas...” iet uz mežu nosalt.

Akts sastādīts 8 eksemplāros – pa vienam katram komisijas loceklim, kā arī Jumim un Pērkontēvam zināšanai un rīcībai.

(seko komisijas locekļu paraksti)